کالا ها / استابلایزر رله ای یا پله ای / تک - تکفاز دیواری

5c83a94837a1e-1616.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 10 KVA

3,050,000 تومان

5c83a8962f062-1616.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 8KVA

2,620,000 تومان

5c83a7fe04b29-1616.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 5KVA

1,960,000 تومان