باتری پمپ سرنگ

5da38e9126e9b-e04b2b0f-2bc4-406f-8646-b05e07abeaad.jpg

باتری پمپ سرنگ - باتری پزشکی

پک باتری مخصوص دستگاه پمپ سرنگ

تماس تلفنی