باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY

5ff2d4595d6f7-battery-12v-7-5ah-for-defibrillator-lp500-physiocontrol.jpg

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY - باتری پزشکی

BATTERY PHYSIO CONTROL 12V - 2.75AH LITHIUM (باتری پزشکی ، باتری دستگاه فیزیو کنترل 12ولت 2.75 آمپر لیتیوم)

تماس تلفنی
5ff428b57feb8-battery-10-8v-2-8ah-for-defibrillator-lp1000-physiocontrol.jpg

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY - باتری پزشکی

BATTERY PHYSIO CONTROL 10.8V - 2.8AH LITHIUM (باتری پزشکی ، باتری فیزیو کنترل 10.8 ولت 2.8 آمپر لیتیوم)

تماس تلفنی
5ff43cab81157-CM1247018-O.jpg

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY - باتری پزشکی

PHYSIO CONTROL - METRONIX 10.8V - 6.0AH BATTERY (باتری پزشکی ، باتری فیزیوکنترل 10.8 ولت 6 آمپر )

تماس تلفنی
5ffc00988db87-battery-12v-1-6ah-for-lp12-physiocontrol.jpg

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY - باتری پزشکی

PHYSIO CONTROL 12V , 1.6AH BATTERY (باتری پزشکی، باتری فیزیوکنترل 12 ولت 1.6 آمپر)

تماس تلفنی