مارکوئت- MARQUETTE

607ea5037ce96-CM1235017.jpg

مارکوئت- MARQUETTE - باتری پزشکی

HELLIGE/MARQUETTE 18V 3.5AH NIMH BATTERY (باتری پزشکی - باتری مارکوئت 18 ولت3.5 آمپر )

تماس تلفنی
604c9bc4c8841-CM1235012.jpg

مارکوئت- MARQUETTE - باتری پزشکی

GE/HELLIGE/MARQUETTE 21.6V 1.4AH NICD BATTERY (باتری پزشکی - باتری مارکوئت 21.6 ولت1.4 آمپر )

تماس تلفنی
603f72bf05e79-CM1235018.jpg

مارکوئت- MARQUETTE - باتری پزشکی

HELLIGE/MARQUETTE 19.2V 5AH NICD BATTERY (باتری پزشکی - باتری مارکوئت 19.2 ولت 5 آمپر )

تماس تلفنی
603f717e2e0b9-CM1235017.jpg

مارکوئت- MARQUETTE - باتری پزشکی

HELLIGE/MARQUETTE 18V 3.5AH NIMH BATTERY (باتری پزشکی - باتری مارکوئت 18 ولت 3.5 آمپر )

تماس تلفنی
603e232263687-CM1235010.jpg

مارکوئت- MARQUETTE - باتری پزشکی

MARQUETTE -HELLIGE 18V 1.7AH NICD BATTERY (باتری پزشکی - باتری مارکوئت 18 ولت 1.7 آمپر)

تماس تلفنی