یو پی اس آنلاین

60a4d1cf4abb3-6-10NNN0.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 G4 10 KVA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60a4d12bcf7cf-6-10NNN0.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 G4 6000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 6000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60892c45627f8-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 2000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 2000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
608930f910e7b-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 3000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 3000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60892b7f08b82-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 1000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 1000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
5be9783b2c516-1824707.jpg

یو پی اس تکام - TACOM UPS - یو پی اس آنلاین

یو پی اس OLNINE تک ظرفیت 1000VA به همراه باتری داخلی

تماس تلفنی
5bd8f5fbdb460-3492569.jpg

یو پی اس پارس - PARS UPS - یو پی اس آنلاین

یو پی اس هرویژن مدل STRONG HV15 باظرفیت 1.5KVA

تماس تلفنی
5c585477b59ca-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS31 -OL 15KVA - EX

تماس تلفنی
5c5854bddf6ad-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS31 - OL 20KVA - EX

تماس تلفنی
5c58528654772-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS11 -OL 10KVA - EX

تماس تلفنی
5c585d119bf24-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS31 -OL 10KVA - EX

تماس تلفنی
5c1f610cc0ae7-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS11 -OL 1000VA - EX

تماس تلفنی
5c18e54eb169e-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS11 -OL 3000VA - EX

تماس تلفنی
5c585209d7607-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS11 -OL 6000VA - EX

تماس تلفنی
5c1f62f24c12d-KR-11(1).jpg

یو پی اس تک - TECH UPS - یو پی اس آنلاین

TECH UPS11 -OL 2000VA - EX

تماس تلفنی