یو پی اس ایست - EAST UPS

60a4d1cf4abb3-6-10NNN0.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 G4 10 KVA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60a4d12bcf7cf-6-10NNN0.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 G4 6000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 6000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60892c45627f8-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 2000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 2000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
608930f910e7b-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 3000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 3000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60892b7f08b82-1.33.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 1000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 1000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی